2023 Logo Dogconnection

Inloggen

X

Algemene voorwaarden

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden (NVGH) voorheen bekend onder de naam Alpha. Als lid van de NVGH conformeer ik mij aan de gedragscode, het klachtenreglement, de PE regeling en het huishoudelijk reglement van de NVGH bij het uitvoeren van het vak Kynologisch Gedragstherapeut.

DogConnection is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62650718.

Algemene voorwaarden DogConnection

Artikel 1: Definities
1.1 Opdracht: een overeenkomst van een opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij de gedragstherapeut zich verbindt jegens de klant een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van huisdier(en) van die klant.
1.2 Gedragstherapeutische behandeling: het afnemen van een anamnese, het stellen van een diagnose, het opstellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de klant inzake de uit te voeren therapie.
1.3 Gedragstherapeut: Karen van Doorn gevestigd te Epe ‘DogConnection’ ingeschreven bij de KvK onder nummer 62650718.
1.4 Klant/opdrachtgever: de eigenaar van het dier, die de gedragstherapeut inschakelt en opdracht geeft voor een gedragsconsult inzake het ongewenste gedrag van zijn of haar dier.
1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer afspraken van vooraf bepaalde tijdsduur en locatie.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle opdrachten welke door de klant zijn gegeven en door de gedragstherapeut zijn aanvaard conform artikel 2.2.
2.2 De overeenkomst van een opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het instellen van een gedragstherapeutische behandeling en/of tot het verlenen van andere diensten zoals het geven van voorlichting en advies.
2.3 Door het maken van een afspraak gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht
3.1 De gedragstherapeut voert de werkzaamheden uit naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van vakmanschap. Zij staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
3.2 De gedragstherapeut heeft het recht bij het uitvoeren van de (behandel)overeenkomst gebruik te maken van derden.
3.3 De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de gedragstherapeut op te volgen.
3.4 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
3.5 Dieren die een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht te zijn ingeënt tegen overdraagbare ziekten middels gangbare entingen door een dierenarts.

Artikel 4: Wijziging en beëindiging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de contractperiode te verlengen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen conform artikel 2.
4.2 Indien beide partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de behandeling daardoor worden beïnvloed. De gedragstherapeut zal de klant hier zo spoedig mogelijk over inlichten.
4.3 Indien de wijzigingen op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal de gedragstherapeut de klant hierover van te voren inlichten.
4.4 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van beide partijen is vereist.
4.5 Na overeenstemming van beide partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
4.6 Het annuleren van een afspraak door de klant dient rechtstreeks bij de gedragstherapeut te gebeuren, uiterlijk 24 uur van te voren. Bij het in gebreke blijven hiervan, worden de gemaakt kosten in rekening gebracht.
4.7 De tussen de gedragstherapeut en de klant gesloten overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd door:
* uitdrukkelijk verzoek van de klant;
* overlijden van het te behandelen dier;
* een eenzijdig beslissing van de gedragstherapeut indien het vertrouwen tussen gedragstherapeut en de klant op ernstige wijze is verstoord.
Indien de behandelovereenkomst op eenzijdig verzoek van de gedragstherapeut tussentijds wordt beëindigd zal zij, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en haar motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
4.8 Indien de overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht, tenzij sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de gedragstherapeut.
4.9 Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:
* De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
* De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
* De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens een strafbaar feit;
* De wederpartij handelt in strijd met het recht .

Artikel 5: Tarieven en betaling
5.1 Terzake de uit de hoofde van de opdracht door de gedragstherapeut te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij de overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.
5.2 Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2 leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
5.3 Betaling van de factuur van de gedragstherapeut kan contant geschieden, direct na het consult. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
5.4 Deelbetalingen van de vergoeding voor de gedragstherapeutische behandeling zijn alleen mogelijk na schriftelijke of mondelinge goedkeuring door de gedragstherapeut.
5.5 Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting van kracht.
5.6 Indien de gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de opdrachtgever daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan onverhoopt niet ontvangen van het bericht van annulering kunnen geen rechten worden verleend.
5.7 Bij een door de gedragstherapeut aanvaarde annulering binnen 24 uur voor de aanvang van de afspraak, wordt 100% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht, tenzij de afspraak op een later tijdstip ingehaald wordt.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat. Daarentegen zal de gedragstherapeut in alle redelijkheid haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het
gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
6.2 De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten en/of gebreken welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling.
6.3 Deelname door de klant aan gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn of haar dier(en).
6.4 Het sluiten van een overeenkomst en/of het verrichten van onderzoek en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van de klant en/of derden voor door het dier aangebrachte schade in de zin van art. 6:179 BW.
6.5 De klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn of haar dier(en) geldig is.

Artikel 7: Geheimhouding
7.1 De gedragstherapeut zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk behandelen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2 De gedragstherapeut zal eventueel gemaakt video- en/of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van de klant.
7.3 De gedragstherapeut behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

Artikel 8: Intellectuele eigendom- en auteursrechten
8.1 Alle door de gedragstherapeut verstrekte stukken, zoals vragenlijsten, rapporten, adviezen, methoden, hulpmiddelen en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant inzake de gedragstherapeutische behandeling van zijn dier en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan
derden worden gebracht.
8.2 De gedragstherapeut behoudt te allen tijde het eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers, zoals bijvoorbeeld video-opnamen die betrekking hebben op het behandelde dier. De gedragstherapeut zal deze bescheiden gedurende twee jaren bewaren. De klant kan op verzoek tegen een vergoeding afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.
8.3 De gedragstherapeut behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt verstrekt.

Artikel 9: Slotbepalingen
9.1 Alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de gedragstherapeut dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van de door de klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de klant.
9.2 Voor het overige, niet bepaalde, beslist de gedragstherapeut. Deze beslissingen zijn bindend.